Doelstelling en Beleidsplan

De stichting Buren van Botlek heeft ten doel:

  • het beschermen en bevorderen van het woon- en leefklimaat, de kwaliteit van het milieu, de natuur en het landschap van Heenvliet, Geervliet en Zwartewaal en omstreken in de meest ruimte zin;
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het volgen van de ontwikkelingen in de omgeving van Heenvliet, Geervliet en Zwartewaal;
• Het controleren en zo nodig doen handhaven van beleid, wet- en regelgeving die in strijd is met het doel van de stichting;
• Het informeren en geven van voorlichting aan donateurs, natuurlijke personen, bedrijven, bestuurlijke organisaties en ander instanties;
• Het adviseren van donateurs, natuurlijke personen, bedrijven, bestuurlijke organisaties en ander instanties;
• Overleg met lokale en regionale overheden;
• Contact met media om de belangen van donateurs, natuurlijke personen, bedrijven, bestuurlijke organisaties en ander instanties onder de aandacht  te brengen;
• Het aantrekken van onafhankelijke expertise om de impact op het woon- en leefklimaat, de kwaliteit van het milieu, de natuur en het landschap te toetsen en te monitoren;
• Het procederen tegen besluiten of handelingen die in strijd zijn met het doel van de stichting;
• Het bijstaan van donateurs, natuurlijke personen, bedrijven, bestuurlijke organisaties en ander instanties bij aanvragen tot vergoeding van planschade;
• De financiering van onafhankelijke expertise;
• De financiering van juridische bijstand bij de behartiging van het belang van donateurs.

Buren van Botlek Actueel

  • Buren van Botlek krijgt ANBI status!
    Lees verder »